KVKK Hakkında Bilgilendirme

Veri Sorumlusu : CottGroup® Şirketleri (kısaca “CottGroup®”, ilgili şirketlerin detaylarını altta bulacaksınız)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca düzenlenmiş olan işbu Aydınlatma ve Rıza Metni, anılan kanun uyarınca öngörülmüş olan Veri Sorumlusu’nun aydınlatma yükümlülüğünün ifasına ve Veri Sahibi’nin normal nitelikli ve paylaşılması halinde özel nitelikli verilerinin işlenmesine ilişkin açık rızasını almaya yönelik olup; Veri Sahibi, aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder;

Madde-1 Tanımlamalar

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uygulanmasında;

 1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 2. Anonim hale getirme: Kişisel Verilerin, başka veriler ile eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
 3. Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 4. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 5. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi; veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 6. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu,
 7. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu,
 8. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 9. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 10. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 11. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

ifade eder.

Madde-2 Verilerin İşlenmesine Dair Esaslar

2.1
CottGroup®’un faaliyetleri kapsamında;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi ve kişisel verilerinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, gereken durumlarda ücret bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, "Kişisel Veri" olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla CottGroup® tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

CottGroup® olarak kişisel verilerinizin güvenliğine üst düzeyde önem veriyoruz. Sizlere sunduğumuz tüm ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin gizlilik güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hizmete devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

2.2 Kişisel verilerinizin bordro, muhasebe, danışmanlık, yazılım tedariki, mevzuat bilgilendirmesi, işgücü desteği, dış kaynak kullanımı ve diğer tüm işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması ana prensibimizdir.

 1. Veri Sorumlusu’nun Taraflar arasındaki sözleşmeden veya ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası amaçlarıyla işlenebilecektir.

2.3 Kişisel Veriler, sadece Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinden ve ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerin ifası ve ayrıca hizmet kalitesini arttırmak ve her iki tarafın meşru menfaatlerini korumak için gerektiği taktirde, gerektiği ölçü ve kapsamda olmak üzere, Kurum kararları dikkate alınmak suretiyle,

 1. CottGroup iş hukuku, borçlar kanunu, gelir vergisi ve hizmetleriniz ile ilgili diğer tüm mevzuatlarınız çerçevesinde gerektiğinde verilerinizi çeşitli kurum ve kuruluşlara aktarabilir.
 2. Yetkili mercilere ve/veya
 3. Veri Sahibi tarafından başvurulmuş Türk veya yabancı menşeli işverenlere ve/veya
 4. Vergi Daireleri, işyeri müfettişleri , İşKur, Bölge Çalışma ve SGK başta olmak üzere idari kurum ve kuruluşlarla
 5. Veri Sorumlusu tarafından yetkili kılınmış ilgili çalışanlara ve/veya
 6. Veri Sorumlusu’nun iş birliği içinde olduğu bağımsız denetim kişilerine ve/veya ifa amacına yönelik faaliyette bulunan yurt içi veya yurt dışındaki ilgili üçüncü kişilere tanıtım ve iletişimleri ile bilgilendirme veya müşteri memnuniyetinin takibine ilişkin hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

Made-3 Veri Sahibi’nin Sair Hakları

Veri Sahibi, yukarıda özetlenen temel ilkelerin ifasını takip ve talep etme hakkından ayrı olarak ve bunlara ilaveten,

 1. Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Veriler’i işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 6. Kişisel Verileri’nin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Kanun ve ilgili yasal mevzuatın öngördüğü şekilde, ve sınırlar ve yasal süreler çerçevesinde, Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel Verileri’nin silinmesi veya düzeltilmesi talebinin, Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen Kişisel Verileri’nin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verileri’nin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına da ayrı ayrı sahip bulunmaktadır.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, üstte görülen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemler ile ve ayrıca aşağıda belirtilen şekillerde ile CottGroup®’a iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak Astoria towers Kempinski Residences Büyükdere Caddesi No:127 B kule Kat:8 34394 Şişli - İstanbul / Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, +90 212 244 92 22 telefonu arayabilir, veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

CottGroup® ortak internet sitesinin adresi : http://www.cottgroup.com

CottGroup® şirketleri:

İşbu bilgilendirme aşağıdaki şirketlerimiz için yapılmaktadır:

Firma Adres Vergi dairesi Vergi Numarası Ticaret Sicil No Mersis No
Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Ofisi
www.boss.com.tr
Astoria Towers Kempinski Residences Büyükdere Caddesi No:127 B Kule Kat:8 Esentepe / Şişli / İstanbul / Türkiye Zincirlikuyu 1800379183 555770  0180037918300011
İstanbul Uluslararası Denetim ve SMMM Ltd. Şti.
www.istanbulcpa.com
Astoria Towers Kempinski Residences Büyükdere Caddesi No:127 B Kule Kat:8 Esentepe / Şişli / İstanbul / Türkiye Zincirlikuyu 4810544399 673098 0481054439900018
Netkey Bilişim Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
www.netkeysoftware.com
Astoria Towers Kempinski Residences Büyükdere Caddesi No:127 B Kule Kat:8 Esentepe / Şişli / İstanbul / Türkiye Zincirlikuyu 6310446636 551045 0631044663600010
Pera Kariyer Çözümleri Danışmanlık Ltd. Şti.
www.perakariyer.com
Astoria Towers Kempinski Residences Büyükdere Caddesi No:127 B Kule Kat:8 Esentepe / Şişli / İstanbul / Türkiye Zincirlikuyu 7390463365 596859 0739046336500017
UP İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim Dan.Hiz.Tic.Ltd.Şti.
www.upandlearn.com
Demircikara Mahallesi 1419 Sokak B Blok Apt. No:1 B/7
Muratpaşa / Antalya / Türkiye
Antalya Kurumlar 8930275247 745547 0893027524700018
EDI Global Danışmanlık Tercüme ve Çeviri Hiz. Ltd. Şti.
www.ediglobal.com.tr
Astoria Towers Kempinski Residences Büyükdere Caddesi No:127 B Kule Kat:8 Esentepe / Şişli / İstanbul / Türkiye Zincirlikuyu 4640563770 810405 0464056377000013
Ikon Informatics Consultancy Ltd Sofia 1309, Vazrazhdane District, 70 Tzaribrodska Str, fl. 2, office 3 Bulgaristan BG201052169 N/A N/A
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x