Konum: MEVZUAT SGK Kanunu İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgelerde Değişiklik

İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgelerde Değişiklik

e-Posta Yazdır PDF

İşverenlerin en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte vermeleri gereken işyeri bildirgesi verme uygulamasında 12.05.2010 ‘da yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile bir takım değişiklikler yapıldı. Buna göre, daha önce genel olarak istenen yerleşim belgesi talebi daimi mahiyetteki işyerlerine münhasır olacak. İşveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri olarak istenen belgeler gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerinin ibrazı şeklinde bir ay içinde SGK ‘ya  elden verme ya da posta yoluyla gönderme biçimindeki uygulamaya devam edilecek. Ancak imza sirküleri vermesi gereken kişilerin SGK birimine bizzat başvurarak kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde ayrıca imza sirküleri verilmesine gerek olmayacak. Bu belgelere ek olarak tüzel kişilere özgü olarak hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirkülerinin adi ortaklıklarda, noter onaylı ortaklık sözleşmesinin ihale konusu işlerde işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının, inşaat işyerlerinde yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı inşaat yapım sözleşmesinin verilmesi uygulamalarına devam edilecek. Fakat kapıcılık işyerlerinde kat maliklerinin isim, adres ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir listesinin verilmesi zorunlu olmayacak.

 

 

Kaynak : Şevket Tezel