Konum: MEVZUAT SGK Kanunu İstirahatli Sigortalılar Hakkında Tebliğ

İstirahatli Sigortalılar Hakkında Tebliğ

e-Posta Yazdır PDF

10 günden kısa süreli istirahatlarde, işverenlerin istirahatin bittiği günü, 10 gün ve daha uzun süreli istirahatlerde ise 10ar günlük sürelerin bittiği günleri, takip eden 5 iş günü içerisinde elektronik ortamda SGK 'ya bildirmek zorunda olduğu duyurulmuştur. Bu bildirimler www.sgk.gov.tr sitesi üzerinden İŞVEREN mönüsünü takip ederek yapılacaktır. 5 işgünü içerisinde bu bildirimin yapılmaması halinde 5510 sayılı kanun 102.maddesinin birinci fıkrasının 'i' bendine göre idari para cezası uygulanacaktır. Çoğu zaman çalışanların işverene istirahatlerini süresi içinde bildirmeyebiliyor, ancak özellikle 10 günden uzun süreli istirahatlerde bu önemli bir sorun teşkil ediyor, çünkü doktorlar bu süreleri 10ar gün olarak yazmayıp hastalığın bitiminden geriye doğru 1 ya da 2 aylık olarak veriyor. Bu durumda işverenin de doğal olarak 10ar günlük raporlar halinde SGK'ya bildirim yapması oldukça zor. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama ise henüz yapılmış değil. İlgili tebliği aşağıda bulabilirsiniz.

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA
DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 Amaç
 MADDE 1 –
(1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 Kapsam
 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesine tabi sigortalıları çalıştıran işverenleri kapsar.
 Dayanak
 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci, 40 ıncı, 120 nci ve 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar
 MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında;
 a) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamında adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gereken kişiyi,
 b) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
 c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin işverenlerce internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına  aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,
 ç) Bildirim: Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce elektronik ortamda Kuruma gönderilen bildirimi,
 d) Hak edilen istirahat süresi: On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü,
 e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
 f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
 ifade eder.
 Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi
 MADDE 5 – (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.
 Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi
 MADDE 6 – (1) Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.
 Yürürlük
 MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 Yürütme
 MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.