Konum: MEVZUAT SGK Kanunu Yurt dışında ödenen sigorta primleri hakkında mukteza

Yurt dışında ödenen sigorta primleri hakkında mukteza

e-Posta Yazdır PDF

TARİH  : 16.04.2007

SAYI     : B.07.1.GİB.4.16.16.01.KV.07.21/1839

KONU   : Yurt dışında ödenen sosyal sigorta primlerinin gider yazılıp yazılamayacağı

 ………….. ANONİM ŞİRKETİ

 Başkanlığımıza verilen ….04.2007 tarihli dilekçenin incelenmesinden; Şirketinizde çalıştırılmakta olan Fransa mukimi personele ilişkin Fransa Sosyal Güvenlik Sistemine ödenen ve Şirketinize fatura edilen sosyal sigorta primlerinin, ücretlinin  bodrosuna dahil edilerek gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınıp alınamayacağı ya da ücret bodrosu ile ilişkilendirilmeksizin Şirketinizce doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, safi kurum kazancının tespitinde hangi giderlerin hasılattan düşüleceği gerek Gelir Vergisi Kanunu gerekse Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde sayılmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmış olup, aynı Kanunun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı maddesinin (2) numaralı bendinde “Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27'nci maddede yazılı giyim giderleri nin vergiye tabi kazancın tespitinde hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilen sigorta primleri ve emekli aidatları, esas olarak kanuni zorunluluk nedeni ile yapılan ve gider olarak kabul edilen ödemelerdir. 20 Ocak 1972 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşme” ile bu zorunluluğun, primlerin çalışanların kendi ülkelerindeki sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenerek yerine getirilmesine imkan tanınmıştır.

Buna göre; Şirketinizde çalıştırılmakta olan Fransa mukimi personel için Fransa Sosyal Güvenlik Sistemine ödenen ve Şirketinize fatura edilen sosyal sigorta primlerinin, 20 Ocak 1972 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti  ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşme” uyarınca, 506 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde prime esas azami ücret üzerinden hesaplanan prim tutarı ile sınırlı olmak üzere, Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenen sigorta primlerinde olduğu gibi gider kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.